flbReservationList

Zobrazí element, ve kterém se pro přihlášeného uživatele zobrazí všechny jeho rezervace.

Volitelné parametry:

 • format: format, který lze použít pro vlastní nastavení formátování výstupních dat

 • language: možnost volby jazykové verze textů v komponentě - aktuálně podporované hodnoty jsou

 • center: je integer hodnota, identifikující konkrétní středisko poskytovatele. Identifikátory středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.

 • disablePast: zakazuje zobrazení historických rezervací

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Default: 0

  • Pozn.: Při použití hodnoty 1 se nezobrazí checkbox pro zobrazení historických rezervací

Příklad:

flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4, 
[ 
{ type: 'flbReservationList',
 placeHolder: 'f_1',
 params: { language: 'cz',
      format: { datetime: 'l j.F H:i' },
      center: 1,
 },
},
]);

Last updated