flbReservationList
Zobrazí element, ve kterém se pro přihlášeného uživatele zobrazí všechny jeho rezervace.
Volitelné parametry:
  • format: format, který lze použít pro vlastní nastavení formátování výstupních dat
  • language: možnost volby jazykové verze textů v komponentě - aktuálně podporované hodnoty jsou
  • center: je integer hodnota, identifikující konkrétní středisko poskytovatele. Identifikátory středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook.
  • disablePast: zakazuje zobrazení historických rezervací
    • Možné hodnoty: 0,1
    • Default: 0
    • Pozn.: Při použití hodnoty 1 se nezobrazí checkbox pro zobrazení historických rezervací
Příklad:
1
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4,
2
[
3
{ type: 'flbReservationList',
4
placeHolder: 'f_1',
5
params: { language: 'cz',
6
format: { datetime: 'l j.F H:i' },
7
center: 1,
8
},
9
},
10
]);
Copied!
Last modified 2yr ago
Copy link