flbProfile

Zobrazí element pro registraci a přihlášení uživatele. Po přihlášení umožňuje zobrazení rezervací uživatele, update uživatelského profilu a změnu hesla. Nezná-li existující uživatel heslo, může si jej nechat odmailovat. Button pro odmailování zapomenutého hesla se zobrazí po prvním neúspěšném pokusu o login.
Volitelné parametry:
 • center: je integer hodnota, identifikující konkrétní středisko poskytovatele. Identifikátory středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook. Pomocí tohoto parametru lze omezit zobrazení rezervací nalogovaného uživatele na rezervace z konkrétního střediska poskytovatele.
 • buttons: pole definující viditelná funkční tlačítka v komponentě. V případě, že parameter není použit, tak se zobrazují všechna implementovaná tlačítka.
  • Možné hodnoty: ['login', 'sendPassword', 'registration', 'reservation', 'profile', 'credit', 'password', 'logout', 'reservationBack']
  • Default: buttons:['login', 'sendPassword', 'registration', 'reservation', 'profile', 'credit', 'password', 'logout', 'reservationBack']
  • Popis funkcí jednotlivých tlačítek komponenty:
   • Nenalogovaný uživatel
    • 'login' - tlačítko umožňující přihlášení uživatele
    • 'registration' - tlačítko umožňující registraci nového uživatele a vytvoření FlexBook účtu
    • 'sendPassword'
   • Nalogovaný uživatel - tlačítka v hlavní liště
    • 'reservation' - zobrazení záložky se seznamem rezervací
    • 'credit' - tlačítko v hlavní liště umožňující zobrazení záložky s informacemi o kreditu a žurnál finančních transakcí
    • 'profile' - zobrazení záložky s profilem uživatele
    • 'password' - zobrazení záložky umožňující změnu hesla
    • 'logout' - odhlášení nalogovaného uživatele
   • Nalogovaný uživatel - tlačítka v záložkách
    • 'reservationBack' - tlačítko ZPĚT v záložce seznam rezervací
 • externalAccount: zapíná/vypíná možnost přihlášení přes twitter/facebook/google
  • Možné hodnoty: 0,1
  • Default: 0
 • hideAdvertising : zapíná/vypíná zobrazení checkboxu o zasílání reklamních sdělení v profilu uživatele.
  • Možné hodnoty: 0,1
  • Default: 0
 • checkAttributeMandatory: komponenta kontroluje jestli má uživatel vyplněné mandatorní uživatelské atributy a v případě že ne, pak je vyžaduje vyplnit, jinak nedokončí login proces.
  • Možné hodnoty: 0,1
  • Default: 1
  • Pozn.: Při použití hodnoty 1 se kontrola provádí
 • showAttribute: pole definující viditelné rozšířené uživatelské atributy u profilu uživatele. Rovněž se tím definuje kontrola mandatorních atributů, jelikož kontrola se provádí pouze u viditelných atributů. V případě, že parameter není použit, tak se zobrazí všechny kategorie atributů.
  • Možné hodnoty: kategorie rozšířených uživatelských atributů
  • Default: zobrazují se všechny
  • Příklad: showAttribute: ['Personal','Preferences']
 • extraDiv: zapíná/vypíná zobrazení obsahu dalších akcí profilu do pop-up divu uprostřed web browseru a rendruje výstupy z buttonů do separátního DIVu, který je standardním FlexBook CSS stylem zobrazen uprostřed obrazovky nad obsahem původní stránky.
  • Možné hodnoty: 0,1, 'all'
  • Default: 0
  • Pozn.: Při použití hodnoty 1 je zobrazen přihlašovací formulář a veškerý rendering se provádí do separátního DIVu. Při použití hodnoty "all" se nezobrazuje přihlašovací formulář, ale pouze tlačítko pro přihlášení a veškerý rendering se opět provádí do separátního DIVu.
 • disablePast: zakazuje zobrazení historických rezervací
  • Možné hodnoty: 0,1
  • Default: 0
  • Pozn.: Při použití hodnoty 1 se nezobrazí checkbox pro zobrazení historických rezervací
 • hideAdvertising: zakazuje zobrazení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení
  • Možné hodnoty: 0,1
  • Při použití hodnoty 1 se nezobrazí checkbox pro zasílání obchodních sdělení a neuděluje se souhlas
 • loggedTemplate:  šablona textu nalogovaného uživatele
  • Příklad: loggedTemplate : '<span>@@USER_NAME (@@USER_EMAIL)</span>'
Příklad 1:
flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4,
[
{
type: 'flbProfile',
placeHolder: 'profile',
params: {
language: 'cz',
format: {
datetime: 'd.m. H:i',
time: 'H:i'
},
extraDiv: 'all',
externalAccount: 1,
disablePast: 1,
hideAdvertising: 1
}
}
]);
Příklad 2:
flbProfile(
'flexbook_profil',
{
language: 'en',
buttons: ['login','logout','profile','password','reservation','registration'],
checkAttributeMandatory: 1,
showAttribute: ['Personal','Preferences'],
extraDiv: 1,
}
);