flbProfile

Zobrazí element pro registraci a přihlášení uživatele. Po přihlášení umožňuje zobrazení rezervací uživatele, update uživatelského profilu a změnu hesla. Nezná-li existující uživatel heslo, může si jej nechat odmailovat. Button pro odmailování zapomenutého hesla se zobrazí po prvním neúspěšném pokusu o login.

Volitelné parametry:

 • center: je integer hodnota, identifikující konkrétní středisko poskytovatele. Identifikátory středisek je možné dohledat v back-officu rezervačního systému FlexBook. Pomocí tohoto parametru lze omezit zobrazení rezervací nalogovaného uživatele na rezervace z konkrétního střediska poskytovatele.

 • buttons: pole definující viditelná funkční tlačítka v komponentě. V případě, že parameter není použit, tak se zobrazují všechna implementovaná tlačítka.

  • Možné hodnoty: ['login', 'sendPassword', 'registration', 'reservation', 'profile', 'credit', 'password', 'logout', 'reservationBack']

  • Default: buttons:['login', 'sendPassword', 'registration', 'reservation', 'profile', 'credit', 'password', 'logout', 'reservationBack']

  • Popis funkcí jednotlivých tlačítek komponenty:

   • Nenalogovaný uživatel

    • 'login' - tlačítko umožňující přihlášení uživatele

    • 'registration' - tlačítko umožňující registraci nového uživatele a vytvoření FlexBook účtu

    • 'sendPassword'

   • Nalogovaný uživatel - tlačítka v hlavní liště

    • 'reservation' - zobrazení záložky se seznamem rezervací

    • 'credit' - tlačítko v hlavní liště umožňující zobrazení záložky s informacemi o kreditu a žurnál finančních transakcí

    • 'profile' - zobrazení záložky s profilem uživatele

    • 'password' - zobrazení záložky umožňující změnu hesla

    • 'logout' - odhlášení nalogovaného uživatele

   • Nalogovaný uživatel - tlačítka v záložkách

    • 'reservationBack' - tlačítko ZPĚT v záložce seznam rezervací

 • externalAccount: zapíná/vypíná možnost přihlášení přes twitter/facebook/google

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Default: 0

 • hideAdvertising : zapíná/vypíná zobrazení checkboxu o zasílání reklamních sdělení v profilu uživatele.

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Default: 0

 • checkAttributeMandatory: komponenta kontroluje jestli má uživatel vyplněné mandatorní uživatelské atributy a v případě že ne, pak je vyžaduje vyplnit, jinak nedokončí login proces.

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Default: 1

  • Pozn.: Při použití hodnoty 1 se kontrola provádí

 • showAttribute: pole definující viditelné rozšířené uživatelské atributy u profilu uživatele. Rovněž se tím definuje kontrola mandatorních atributů, jelikož kontrola se provádí pouze u viditelných atributů. V případě, že parameter není použit, tak se zobrazí všechny kategorie atributů.

  • Možné hodnoty: kategorie rozšířených uživatelských atributů

  • Default: zobrazují se všechny

  • Příklad: showAttribute: ['Personal','Preferences']

 • extraDiv: zapíná/vypíná zobrazení obsahu dalších akcí profilu do pop-up divu uprostřed web browseru a rendruje výstupy z buttonů do separátního DIVu, který je standardním FlexBook CSS stylem zobrazen uprostřed obrazovky nad obsahem původní stránky.

  • Možné hodnoty: 0,1, 'all'

  • Default: 0

  • Pozn.: Při použití hodnoty 1 je zobrazen přihlašovací formulář a veškerý rendering se provádí do separátního DIVu. Při použití hodnoty "all" se nezobrazuje přihlašovací formulář, ale pouze tlačítko pro přihlášení a veškerý rendering se opět provádí do separátního DIVu.

 • disablePast: zakazuje zobrazení historických rezervací

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Default: 0

  • Pozn.: Při použití hodnoty 1 se nezobrazí checkbox pro zobrazení historických rezervací

 • hideAdvertising: zakazuje zobrazení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

  • Možné hodnoty: 0,1

  • Při použití hodnoty 1 se nezobrazí checkbox pro zasílání obchodních sdělení a neuděluje se souhlas

 • loggedTemplate:  šablona textu nalogovaného uživatele

  • Příklad: loggedTemplate : '<span>@@USER_NAME (@@USER_EMAIL)</span>'

Příklad 1:

flbInit('https://www.flexbook.cz/ajax.php', 4, 
[ 
{ 
 type: 'flbProfile', 
 placeHolder: 'profile',
 params: { 
      language: 'cz',
      format: { 
       datetime: 'd.m. H:i',
       time: 'H:i'
      }, 
      extraDiv: 'all', 
      externalAccount: 1,
      disablePast: 1, 
      hideAdvertising: 1
     }
} 
]);

Příklad 2:

flbProfile(
 'flexbook_profil',
 {
  language: 'en',
  buttons: ['login','logout','profile','password','reservation','registration'],
  checkAttributeMandatory: 1,
  showAttribute: ['Personal','Preferences'],
  extraDiv: 1,
 }
);

Last updated